Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 06/06/2017 12:00:00 SA / Số lượt xem: 354 Chia sẻ

Các chương trình điều tra thống kê về KH&CN trong Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

1.Các chương trình điều tra thống kê về KH&CN trong Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 

     

Số TT

Têncuộc điều tra

Mục đích điều tra

Đối tượng, đơn vị điều tra

Loại điều tra

Nội dung điều tra

Thời kỳ, thời điểm điều tra

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

08: Điều tra về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường

42

Điềutra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ

Thu thập thông tin về nguồn nhân lực, hạ tầngcơ sở, tài chính, thông tin và các tiềm lực khoa học công nghệ khác phục vụ phân tích thông tin quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động khoa học công nghệ.

Các tổ chức khoa học và côngnghệ (gồm các tổ chức nghiên cứu và phát triển, cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

Điều tra toàn bộ

Tiềm lực khoa học và công nghệ bao gồm:

-Hạ tầngcơ sở; Thông tin; Vật lực; Tài chính; Tiềm lực khác;

Thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1401.

-Nhân lực;

Thu thập chỉtiêu thống kê quốc gia mã số 1402.

Chu kỳ 5 năm, ngày 01 tháng 9 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 4 và 9).

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

43

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiếnlược khoa học và công nghệ.

- Các tổ chức khoa học và công nghệ: Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển, công nghệ; Cơ sở giáo dục đại học bao gồm (Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng); Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

-Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ.

-Các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác.

-Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Điều tra toàn bộkếthợp điều tra chọn mẫu

-Nhóm thông tin vềđơn vịcơ sở;

-Nhóm thông tin về nhân lực nghiên cứu và pháttriển;

Thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1403, 1404.

-Nhóm thông tin về chi phí cho nghiên cứu và phát triển;

Thu thập chỉtiêu thống kê quốc gia mã số 1407.

Chu kỳ 2 năm, ngày 01 tháng 7 (tiến hành vào các năm có sốtận cùng là 0, 2, 4, 6, 8).

Bộ Khoa học và Công nghệ

BộKế hoạchvà Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

 

ĐI
ỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2016

             Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
             a)  Phiếu 01/NCPT-VNC/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài);
           
  b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);
             c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…); 
             d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương);

 

ĐIỀU TRA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

             Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn tin:

CÁC TIN LIÊN QUAN