Hôm nay: Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Ông Vũ Đức Hải                ĐT: 02803.751723              Mail:duchai79@gmail.com

Phó Giám đốc: Ông Vũ Thọ Khang      ĐT: 02803.753724             Mail:

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

* Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Trần Thị Thức    ĐT: 02803.753726

- Chức năng:

+ Xây dựng kế hoạch về công tác TT, tin học, thư viện KH&CN

+ Xây dựng kế hoạch về công tác Thống kê KH&CN

+ Công tác phát triển mạng thông tin KH&CN

+ Xây dựng kế hoạch và chiến lược CGCN, phát triển tiềm lực thị trường trong và ngoài tỉnh TN

+ Xây dựng kế hoạch về tham gia tổ chức triển lãm, chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch CN, triển khai dịch vụ tư vấn,môi giới và giao dịch TTCN

+ Xây dựng kế hoạch thu, chi và quản lý tình hình tài chính

+ Công tác văn phòng, tổng hợp và báo cáo chung

* Phòng Kỹ thuật - Tin học

- Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Khiêm                      ĐT: 02803.753725

- Chức năng:

+ Tổ chức và thực hiện việc ứng dụng CNTT vào công tác TT, thư viện và thống kê KH&CN

+ Quản trị hệ thống mạng LAN, WAN, hệ thống thư viện số KHCN, trang TT điện tử của Sở KH&CN

+ Xây dựng các giải pháp và phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm, website CSDL chuyên ngành

+ Tư vấn, thiết kế, giám sát các dự án ứng dụng và phát triển CNTT

+ Xây dựng hạ tầng CNTT và các dự án tin học hoá

+ Tích hợp và nghiên cứu các công nghệ mới

+ Dịch vụ bảo trì các hệ thống tin học

* Phòng Thông tin và Truyền Thông

- Trưởng phòng: Nguyễn Hải Sơn      ĐT: 02803.753723

- Chức năng:

+ Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN 

+ Xây dựng, duy trì, phát triển và cập nhật cơ sở dữ liệu về KH&CN

+ Tổ chức hoặc tham gia tổ chức triển lãm, chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ

+ Tổ chức và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền KH&CN  

* Phòng Thư viện - Thống kê KH&CN

- Trưởng phòng: Phạm Thị Ngọc   ĐT: 02803.753724

- Chức năng:

+ Tổ chức và phát triển thư viện, thư viện điện tử và mạng TT KH&CN

 

+ Công tác thống kê KHCN, tổ chức và thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

 

+ Phục vụ, cung cấp TT, số liệu, dữ liệu thống kê KH&CN

 

+ Tham gia Liên hiệp thư viên VN về các nguồn TT KH&CN

 

+ Xuất bản định kì  Bản tin KH&CN

 

+ Phát triển các hoạt động dịch vụ tư vấn, chuyển giao trong lĩnh vực KH-CN, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ,tiết kiệm năng  lượng theo quy định của PL