Hôm nay: Ngày 24 tháng 8 năm 2019
Giới thiệu về Trung tâm

 

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

(Center of  Information and Statistics Scientific Technological)

Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 02803.751723 (Giám đốc) - 02803.753726 (Văn thư)

                                                                               Fax: 02803.753726 Website: http://tic.info.vn/

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

            Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN, thông tin, số liệu, thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KH&CN;

- Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin KH&CN, thông tin thống kê KH&CN của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyên thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến mọi đối tượng; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương, tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN;

- Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN;

- Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương;

- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về KH&CN tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về KH&CN của địa phương;

- Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê KH&CN và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Tư vấn lập đề án, dự án; Thi công, lắp đặt, triển khai; Thiết kế, xây dựng phần mềm, website, dịch vụ hosting web; Tư vấn đấu thầu, giám sát thi công.

            Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, thiết kế đồ họa, quảng cáo.

            Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê KH&CN./.